corboek

Joure

corboek heeft in totaal 131 boek(en).

Titel Prijs
Kingmans, Hugo - Aldeboarn, Het beschermen waard Aldeboarn, Het beschermen waard Schrijver: Kingmans, Hugo € 7,00
Kingmans, Hugo - Aldeboarn, Monument van de maand jaargang V,deel 6 Aldeboarn, Monument van de maand jaargang V,deel 6 Schrijver: Kingmans, Hugo € 7,50
Wiersma, J.P. - Aldfaers Groun Aldfaers Groun Schrijver: Wiersma, J.P. € 7,50
 - Algemeen mannen-kiesrecht in aantocht Algemeen mannen-kiesrecht in aantocht Schrijver: € 50,00
Roukema-Koning, Barbara - Als mannnen en vrouwen bidden Als mannnen en vrouwen bidden Schrijver: Roukema-Koning, Barbara € 5,00
Mr. B. de Gaay Fortman - Aspecten van her reveil / druk 1 Aspecten van her reveil / druk 1 Schrijver: Mr. B. de Gaay Fortman € 5,00
Dr. G.A.Wumkes - Bodders yn de Fryske striid Bodders yn de Fryske striid Schrijver: Dr. G.A.Wumkes € 8,00
Dr A. Goslinga - Briefwisseling van Mr. G. Groen van Prinsterer met Dr. A. Kuyper 1864-1876. Briefwisseling van Mr. G. Groen van Prinsterer met Dr. A. Kuyper 1864-1876. Schrijver: Dr A. Goslinga € 7,50
Vliet, H. van der - Burgum, Wâld- en wetterdoarp Burgum, Wâld- en wetterdoarp Schrijver: Vliet, H. van der € 10,00
Kalma, J.J. - By ús âlde tsjerken lâns By ús âlde tsjerken lâns Schrijver: Kalma, J.J. € 5,00
Ommen Kloeke, Dr W.K.J.J. van - De bevrijding van Groningen De bevrijding van Groningen Schrijver: Ommen Kloeke, Dr W.K.J.J. van € 7,00
 - De Bye-Koer De Bye-Koer Schrijver: € 15,00
Red. H. Uden Marsman - De Fries om utens De Fries om utens Schrijver: Red. H. Uden Marsman € 5,00
Kingmans, Hugo - De Friese Nassaus De Friese Nassaus Schrijver: Kingmans, Hugo € 4,00
Waling Dykstra - De Fryske húsfrjeon De Fryske húsfrjeon Schrijver: Waling Dykstra € 10,00
Waling Dykstra - De Fryske Húsfrjeon, Rym en onrym út earder en letter tiid De Fryske Húsfrjeon, Rym en onrym út earder en letter tiid Schrijver: Waling Dykstra € 10,00
Jonker, A.J. - De Gereformeerde Kerken en de arbeiders De Gereformeerde Kerken en de arbeiders Schrijver: Jonker, A.J. € 10,00
Nijlunsing e,.a. - De Heide van Duurswoude De Heide van Duurswoude Schrijver: Nijlunsing e,.a. € 7,50
Algra, A. - De historie gaat door het eigen dorp, deel VI De historie gaat door het eigen dorp, deel VI Schrijver: Algra, A. € 4,00
Roorda, R.S. - De jonge fen é pôle De jonge fen é pôle Schrijver: Roorda, R.S. € 5,00
Moerland, L.J. - De mooiste veren van de gans De mooiste veren van de gans Schrijver: Moerland, L.J. € 10,00
Red. D.Kalma - De Nije Mienskip, Orgaen fen De Jongfryske Mienskip en fen it Ynstitút for Fryske Folksûntjowing 1922 – 1927 De Nije Mienskip, Orgaen fen De Jongfryske Mienskip en fen it Ynstitút for Fryske Folksûntjowing 1922 – 1927 Schrijver: Red. D.Kalma € 20,00
Leersum, Evert van - De onmogelijke wetenschap, Over de verhouding van geloven en weten in de theologie van J.Iwand De onmogelijke wetenschap, Over de verhouding van geloven en weten in de theologie van J.Iwand Schrijver: Leersum, Evert van € 5,00
 - De Strikel, Moanneblêd foar Fryslân De Strikel, Moanneblêd foar Fryslân Schrijver: € 45,00
 - De Tsjerne, Frysk Literair Tydskrift De Tsjerne, Frysk Literair Tydskrift Schrijver: € 80,00
Red.P.Sipma - De Weitsrop, Moanneskrift wijd oan de bifoardering fen it Frysk ûnderrjocht De Weitsrop, Moanneskrift wijd oan de bifoardering fen it Frysk ûnderrjocht Schrijver: Red.P.Sipma € 10,00
J.Hepkema - Dr Eeltje Halbertsma als Dichter. Een gedenkschrift op zijn 100ste geboortedag 8 october 1897 Dr Eeltje Halbertsma als Dichter. Een gedenkschrift op zijn 100ste geboortedag 8 october 1897 Schrijver: J.Hepkema € 15,00
 - Duitsche, Italiaanse, Britsch-Amerikaansche en Sovjetrussische Oorlogsvliegtuigen Duitsche, Italiaanse, Britsch-Amerikaansche en Sovjetrussische Oorlogsvliegtuigen Schrijver: € 25,00
Ruivenkamp, Evert - Een Hollandse jongen aan de Ebro / Dagboek van een Spanjestrijder Een Hollandse jongen aan de Ebro / Dagboek van een Spanjestrijder Schrijver: Ruivenkamp, Evert € 7,50
Tsjepkema, H. - Efkes Taelbuorkje Efkes Taelbuorkje Schrijver: Tsjepkema, H. € 7,50
Brouwer, DR J.H. (red) - Encyclopedie van Friesland Encyclopedie van Friesland Schrijver: Brouwer, DR J.H. (red) € 10,00
Diverse auteurs - ESTRIKKEN. I - XLII ESTRIKKEN. I - XLII Schrijver: Diverse auteurs € 120,00
Tamminga, D.A. - Fan hearren en sizzen, Anekdoaten oer Fryske skriuwers fan earder en letter Fan hearren en sizzen, Anekdoaten oer Fryske skriuwers fan earder en letter Schrijver: Tamminga, D.A. € 7,50
Liemburg, Johanneke - Fedde Schurer Fedde Schurer Schrijver: Liemburg, Johanneke € 15,00
Mr B. de Gaay Fortman - Figuren uit het reveil / druk 1 Figuren uit het reveil / druk 1 Schrijver: Mr B. de Gaay Fortman € 5,00
 - Folk en Tael Folk en Tael Schrijver: € 20,00
red - For it nije Fryslân, In polityk en ekonomysk Frysk moanneskrift For it nije Fryslân, In polityk en ekonomysk Frysk moanneskrift Schrijver: red € 15,00
 - FORJIT MY NET utjefte fen it selskip for FRYSKE TAEL- EN SKRIFTENKENNISSE FORJIT MY NET utjefte fen it selskip for FRYSKE TAEL- EN SKRIFTENKENNISSE Schrijver: € 150,00
 - Fot Hûs en hiem, tydskrift for it Fryske húsgesin Fot Hûs en hiem, tydskrift for it Fryske húsgesin Schrijver: € 10,00
Friesch Dagblad - Friesch Dagblad Friesch Dagblad Schrijver: Friesch Dagblad € 5,00
 - Friesch Dagblad Friesch Dagblad Schrijver: € 25,00
Molen, S.J. van der - Friesland monumentaal, In takomst foar ús forline Friesland monumentaal, In takomst foar ús forline Schrijver: Molen, S.J. van der € 4,00
 - Frysk folksbled : moannebled fen de Fryske Folkspartij Frysk folksbled : moannebled fen de Fryske Folkspartij Schrijver: € 10,00
 - Fryslân Oerein Fryslân Oerein Schrijver: € 7,00
Elzinga,G. - Fynsten út Fryske groun Fynsten út Fryske groun Schrijver: Elzinga,G. € 3,50
Endedijk, H.C. - Gereformeerde kerken in Nederland / Dl 1 1892-1936 + Dl 2 1936-1975 druk 1 Gereformeerde kerken in Nederland / Dl 1 1892-1936 + Dl 2 1936-1975 druk 1 Schrijver: Endedijk, H.C. € 10,00
J.H.CBlom e.a. - Geschiedenis van de joden in Nederland Geschiedenis van de joden in Nederland Schrijver: J.H.CBlom e.a. € 12,00
 - Gids voor Friesland en NO Polder Gids voor Friesland en NO Polder Schrijver: € 5,00
Roukema, R. - Gnostiek / een inleiding tot de gnostiek Gnostiek / een inleiding tot de gnostiek Schrijver: Roukema, R. € 7,50
Fryslân foar bern - Goïnga, Hylkje en Tineke Steenmeijer (red.) Goïnga, Hylkje en Tineke Steenmeijer (red.) Schrijver: Fryslân foar bern € 5,00