AH-boeken

Burgum

AH-boeken heeft in totaal 40 boek(en).

Titel Prijs
Kiestra, D.H. - Beste simmer / druk 1 Beste simmer / druk 1 Schrijver: Kiestra, D.H. € 4,00
Wadman, Anne - Bij de duivel te biecht Bij de duivel te biecht Schrijver: Wadman, Anne € 2,50
Brouwer, Abe - De Gouden Swipe De Gouden Swipe Schrijver: Brouwer, Abe € 4,00
Terpstra, Piter - De kimen lizze to fier De kimen lizze to fier Schrijver: Terpstra, Piter € 2,50
Jong, U.G. de - De leave fekke De leave fekke Schrijver: Jong, U.G. de € 3,00
Boersma, Piter - De reis fan Labot De reis fan Labot Schrijver: Boersma, Piter € 4,50
Abma, Willem - De Sprong De Sprong Schrijver: Abma, Willem € 4,00
Bylsma, Meindert - de tévé op it jiskelân de tévé op it jiskelân Schrijver: Bylsma, Meindert € 4,00
Leiker, Sjoerd - Drie Getuigen Drie Getuigen Schrijver: Leiker, Sjoerd € 5,00
Fear, Ypk fan der - Eilân fan de silligen Eilân fan de silligen Schrijver: Fear, Ypk fan der € 4,50
Last, Jef - Elfstedentocht Elfstedentocht Schrijver: Last, Jef € 5,00
Ebeling, Rudolf A. - Familiennamen im Landkreis Leer um 1940. Teil I. Namenverzeichnis Familiennamen im Landkreis Leer um 1940. Teil I. Namenverzeichnis Schrijver: Ebeling, Rudolf A. € 6,50
 - Feestlift. 4 bekroande ferhalen / 4 mystery skriuwers Feestlift. 4 bekroande ferhalen / 4 mystery skriuwers Schrijver: € 2,50
H. F. de Boer - Fûgelflecht Fûgelflecht Schrijver: H. F. de Boer € 4,00
Halbertsma, J.H. - Fluit en doedelsek Fluit en doedelsek Schrijver: Halbertsma, J.H. € 4,50
Krol, Sybe - fossyl fan fjûr fossyl fan fjûr Schrijver: Krol, Sybe € 4,00
Geest, Berber van der - Frjemd alderfrjemdst. Acht mini-forhalen Frjemd alderfrjemdst. Acht mini-forhalen Schrijver: Geest, Berber van der € 2,50
Abma, Gerben - Geloof en politiek. Confessionele partijvorming in Friesland Geloof en politiek. Confessionele partijvorming in Friesland Schrijver: Abma, Gerben € 7,50
Brolsma, Reinder - Groun en minsken / druk 5 Groun en minsken / druk 5 Schrijver: Brolsma, Reinder € 4,00
Akkerman, Paulus - Hessel Ypma Hessel Ypma Schrijver: Akkerman, Paulus € 4,00
Halbertsma, Joost Hiddes - Het heksershol Het heksershol Schrijver: Halbertsma, Joost Hiddes € 4,50
Kingma, Jitske - In dûk yn 'e Ganges In dûk yn 'e Ganges Schrijver: Kingma, Jitske € 3,00
Meulen, Jelle van der - Inkelde reis Laplân Inkelde reis Laplân Schrijver: Meulen, Jelle van der € 4,50
Frick, Lennart - It fersin It fersin Schrijver: Frick, Lennart € 2,50
Tjerkstra, Willem - It fjoer fan de ûnmacht It fjoer fan de ûnmacht Schrijver: Tjerkstra, Willem € 4,50
Bylsma, Meindert - It grom spat alle kanten út It grom spat alle kanten út Schrijver: Bylsma, Meindert € 4,50
Bylsma, Meindert - It spul troch it gat sjen It spul troch it gat sjen Schrijver: Bylsma, Meindert € 4,50
Kalma, J.J.; Oldenhof, H. - Kostgongers fan de Hear. Bylden út de Fryske tsjerkeskiednis. Jubileumútjefte fan it Kristlik Frysk Selskip 1908-1983 Kostgongers fan de Hear. Bylden út de Fryske tsjerkeskiednis. Jubileumútjefte fan it Kristlik Frysk Selskip 1908-1983 Schrijver: Kalma, J.J.; Oldenhof, H. € 7,50
Jong, Johannes Doedes de - Lunchroom Lunchroom Schrijver: Jong, Johannes Doedes de € 4,00
Jonkman, Geart - Master E Master E Schrijver: Jonkman, Geart € 4,50
Bylsma, Meindert - Oant sjen yn Peasens-Moddergat Oant sjen yn Peasens-Moddergat Schrijver: Bylsma, Meindert € 4,00
Haan, Josse de - Omskotten fan leafde Omskotten fan leafde Schrijver: Haan, Josse de € 4,50
Wiersma, J.P. - Pier Pander, een Friese beeldhouwer in Rome (1864-1919) Pier Pander, een Friese beeldhouwer in Rome (1864-1919) Schrijver: Wiersma, J.P. € 6,00
 - Samle dichtwurk fan Rein Baukes Windsma Samle dichtwurk fan Rein Baukes Windsma Schrijver: € 4,50
Haisma, Nyckle J. - Simmer Simmer Schrijver: Haisma, Nyckle J. € 4,50
Elgersma, G. - Sipke en ik. Jongesforhael Sipke en ik. Jongesforhael Schrijver: Elgersma, G. € 3,50
Boersma, Piter - Skuor Skuor Schrijver: Boersma, Piter € 4,50
Dam, Eppie - Strie oerdwers (en soartgelike forhalen) Strie oerdwers (en soartgelike forhalen) Schrijver: Dam, Eppie € 4,50
Verf, Willem - Tiid fan libjen Tiid fan libjen Schrijver: Verf, Willem € 4,50
Bylsma, Meindert - Ugh Ugh Schrijver: Bylsma, Meindert € 4,00